Stanovy a přihláška

Stanovy a přihláška

Stanovy České asociace ukrajinistů, z.s.

Článek 1

1.Česká asociace ukrajinistů, z.s. je dobrovolná organizace vědeckých a pedagogických pracovníků žijících v Čechách a na Moravě a zabývajících se otázkami ukrajinistiky, kulturních pracovníků, kritiků, publicistů a překladatelů, kteří pomáhají šířit vědomosti o Ukrajině a ukrajinské kultuře.

2. Asociace je samostatnou právnickou osobou a používá hlavičku s označením Česká asociace ukrajinistů, z.s. (ČAU).

3. Asociace je samostatnou a suverénní národní organizací, která se opírá o program a usnesení Mezinárodní asociace ukrajinistů (Mižnarodna asociacija ukrajinistiv – MAU), navazuje kontakty s vědeckými a kulturními institucemi v ČR i v zahraničí.

4. Sídlem Asociace je Praha, místem působnosti – Čechy, Morava a Slezko.

5. Majetek Asociace tvoří hmotné a finanční prostředky a jiná aktiva. Zdrojem finančních prostředků jsou a) členské příspěvky, b) dotace, subvence, dary a jiné podobné příjmy. Majetek Asociace spravuje výbor Asociace a podává valnému shromáždění zprávu o hospodaření.

 

Článek 2

Úkoly Asociace

Asociace má

a) sdružovat vědecké a kulturní pracovníky, kteří dbají o výzkum, šíření a rozvoj ukrajinské kultury;

b) podle možnosti připravovat vědecké, populárně vědecké a umělecké publikace z oboru ukrajinistiky a v tisku kriticky reagovat na práce s ukrajinskou tématikou;

c) přispívat k rozvoji ukrajinistiky organizováním seminářů, sympozií, výstav, expedicí atd.;

d) dle potřeby spolupracovat s federálními a republikovými institucemi, pokud mohou poskytnout odbornou, organizační a jinou pomoc a udržovat trvalý styk se Sdružením Ukrajinců v České republice;

e) zvláštní pozornost věnovat spolupráci s Asociací ukrajinistů Slovenska;

f) v součinnsoti s MAU rozvíjet styky s ukrajinisty jiných zemí.

 

Článek 3

Členství

Řádnými členy Asociace se mohou stát odborní pracovníci z oboru ukrajinistiky a kulturní a umělečtí pracovníci přispívající k rozvoji ukrajinistiky. Jejich přijetí schvaluje výbor ČAU.

 

Článek 4

Práva a povinnosti členů

 1. Člen Asociace má právo:
  a) volit a být volen do orgánů Asociace;
  b) podávat návrhy a hlasovat o návrzích podávaných na schůzích;
  c) být informován o činnosti Asociace a účastnit se všech jejích akcí;
  d) být informován o činnosti MAU.2. Povinnosti člena Asociace:
  a) dodržovat Stanovy Asociace;
  b) aktivně pomáhat naplňovat poslání Asociace;
  c) účastnit se schůzí Asociace a platit členské příspěvky.

 

Článek 5

Zánik členství

 1. Členství v ČAU zaniká vystoupením, zrušením členství nebo úmrtím.2. Členství může být zrušeno z vážných důvodů, zejména:
  a) je-li činnost člena v rozporu s posláním Asociace nebo s jeho povinnostmi vůči ní;
  b) jestliže člen neplatí členské příspěvky po dobu dvou let.3. O zrušení členství rozhoduje výbor Asociace. Proti rozhodnutí výboru se lze odvolat na valném shromáždění.

 

Článek 6

Orgány Asociace

 1. Řídícími orgány Asociace jsou:
  a) valné shromáždění Asociace;
  b) výbor Asociace.

 

Článek 7

Valné shromáždění

 1. Valné shromáždění je nejvyšší orgán Asociace. Výbor svolává valné shromáždění podle potřeby (nejméně však jednou za tři roky), případně na vyzvání jakéhokoliv člena ČAU. Valné shromáždění hodnotí výsledky práce a schvaluje plán činnosti na další období. Mimořádnou konferenci svolává výbor z vlastní iniciativy nebo na žádost nejméně jedné třetiny řádných členů.2. Valné shromáždění
  a) schvaluje Stanovy Asociace;
  b) schvaluje program Asociace;
  c) schvaluje zprávu výboru;
  d) volí a odvolává členy výboru.3. Valné shromáždění je usnášení schopné, je-li na něm přítomna nadpoloviční většina členů.

  4. Usnesení valného shromáždění je platné při obdržení nadpoloviční většiny hlasů.

  5. Nepřítomný člen může odevzdat písemně svůj mandát jinému členovi Asociace.

Článek 8

Výbor Asociace

 1. Výbor Asociace, který má 7 členů, je pracovním a výkonným orgánem Asociace; schází se podle potřeby, ale nejméně jednou do roka. Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Usnesení je platné, je-li schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů.2. Výbor
  a) řídí činnost Asociace;
  b) odpovídá za dodržování Stanov Asociace a za plnění usnesení;
  c) schvaluje plán činnosti Asociace a řeší jiné návrhy a závažné otázky, spojené s prací Asociace;
  d) kooptuje podle potřeby nové členy výboru v období mezi valnými shromážděními;
  e) zřizuje podle potřeby odborné komise a pracovní skupiny;
  f) spravuje majetek Asociace.

 

Článek 9

Zastupování

Z právního hlediska zastupuje Asociaci navenek předseda výboru a má také podpisové právo. Předseda je statutárním zástupcem ČAU. V jeho nepřítomnosti ho zastupuje místopředseda, jednatel nebo jiný člen výboru pověřený zastupováním.

 

Článek 10

Závěrečné ustanovení

 1. Asociace zaniká, jestliže se na jejím zániku usnese valné shromáždění dvoutřetinovou většinou přítomných členů.2. Po zániku Asociace přejde její případný archiv a majetek do vlastnictví instituce, kterou určí valné shromáždění.

 

 

 

Přihláška do České asociace ukrajinistů, z.s.

Přihlášku zašleme na požádání e-mailem.