Překladatelská soutěž 2017

Překladatelská soutěž 2017

Překladatelská soutěž z ukrajinštiny do češtiny 2017 – 1. ročník

Ve středu 13. prosince 2017 od 18:00 se na ukrajinském velvyslanectví v Praze uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků 1. ročníku překladatelské soutěže z ukrajinského jazyka do jazyka českého.

Soutěž pořádala Česká asociace ukrajinistů ve spolupráci s Velvyslanectví Ukrajiny v České republice.

Překlady hodnotila šestičlenná porota složená z odborníků z Prahy (Alena Morávková, Tereza Chlaňová, Rita Kindlerová, Alexej Sevruk), Brna (Monika Ševečková) a Olomouce (Radana Merzová).

  • Do soutěže se přihlásilo dvacet zájemců z různých koutů České republiky, ale například i z Ukrajiny. Počet přihlášených jednoznačně předčil očekávání organizátorů. Vzhledem k tomu, že s podobnou akcí zaměřenou výlučně na překlad z ukrajinštiny do češtiny nebyla doposud žádná zkušenost, organizátoři do poslední chvíle nevěděli, zda se sejde dostatečné množství překladů. Poslední týden před uzávěrkou byl velmi napínavý a vzhledem k tomu, že se množily dotazy na prodloužení termínu, nakonec bylo rozhodnuto konečný termín pro odevzdání překladů oficiálně o týden ještě prodloužit.
  • Každý člen komise zhodnotil všechny překlady bodově (na škále od 0-10) v několika kategoriích (znalost ukrajinštiny = věcná správnost, z niž bylo možné usoudit, že překladatel dobře rozumí tomu, co překládá; znalost češtiny = hodnocení dobré úrovně češtiny, zvláště pravopisnou a gramatickou správnost, správnou interpunkci apod.; adekvátnost překladu = adekvátní využití jazykových prostředků, tzn. jejich schopnost vhodně předat specifika výchozího textu tak, aby nedocházelo k nežádoucím významovým či stylistickým posunům; styl a plynulost textu = ohodnocení toho, zda je styl překladu konzistentní, nevykazuje výkyvy, nesourodé prvky, neadekvátní stylistické konstrukce, neobratnosti apod., zda překladatel dobře reprodukuje dynamiku či jiné zvláštnosti textu; tvořivost = ohodnocení nápaditosti překladatelských řešení, vynalézavosti překladatele, zvláště při převodu specifických či z různých důvodů zvláště obtížných pasáží (jazykových her, slovních hříček, reálií apod.). Každý člen komise zároveň ohodnotil slovně pět nejlepších překladů.
  • Do užšího výběru – tzn. těch, jež hodnotil mezi pěti nejlepšími alespoň jeden z členů komise, se dostali následující překladatelé:  Jekaterina Gazukina, Petr Kalina, Miroslav Tomek, Eva Reutová, Svatoslav Ščyhol, Daria Polishchuk, Jaroslav Praisler, Jan Hanáček, Helena Kolářová.
  • Čtyři soutěžící porota ohodnotila prvním, druhým a třetím místem. Nejlépe hodnoceny byly překlady Jekateriny Gazukiny, absolventky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (již dříve přeložila např. román Jinací Tarase Prochaska – ve spolupráci s Alexandrou Stelibskou). Na druhé příčce se umístili dva překladatelé – Petr Kalina z Masarykovy univerzity v Brně (aktuálně vyšel v nakladatelství Větrné mlýny jeho překlad románu Sofie Andruchovyč Felix Austria) a Miroslav Tomek, absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (ve spoluautorství s Alexejem Sevrukem přeložil sbírku povídek Serhije Žadana Big Mac a román Jurije Andruchovyče Moskoviáda. V současnosti připravuje nakladatelství Fra překlad románu Serhije Žadana Depeche Mode). Třetí místo získala Karolina Juráková, absolventka i studentka FF UK v Praze (z ukrajinštiny jí vyšly časopisecky například překlady Viktorie Ameliny – Aluze 1/2017).
  • Další tři účastníci (Eva Reutová z Masarykovy Univerzity v Brně, Svatoslav Ščyhol z Hradce Králové a Daria Polishchuk (absolventka a studentka FF UK) byli ohodnoceni čestným uznáním.
  • Soutěžící překládali dvě ukázky: úryvek z románu Žlutý kníže od Vasyla Barky, tedy již klasického díla z dvacátého století, a delší ukázku z povídky současné kyjevské autorky Iryny CilykSněhová koule“. První úryvek byl sice velmi krátký, ale překladatelsky poměrně náročný –  měl otestovat tvořivost překladatele (jednalo se například o překlad smyšlených názvů měsíců v období hladomoru, které měly podtrhnout dobovou tragédii apod.).  Druhý úryvek byl vybrán z povídky současné mladé ukrajinské autorky, jednalo se o retrospektivní vyprávění popisující nelehké dětství malé dívky v neúplné rodině. Jedná se o vyprávění, kde se překladatel mohl vypořádat nejen s různými reáliemi, ale i s problematikou převodu běžné mluvy, náročné stylistiky (dlouhá komplikovaná souvětí) apod.
  • Během předávání ocenění (kromě diplomů šlo také o finanční ohodnocení) promluvil ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis, zatímco překladatelka Rita Kindlerová poreferovala o historií překládaní z ukrajinštiny. Večer uváděla předsedkyně poroty Tereza Chlaňová.
  • Soutěž má objevit nové překladatelské talenty a motivovat je k další práci na překladech, mimo jiné také peněžitými odměnami pro první tři místa.
  • Vítězný překlad vyšel v časopise Plav – měsíčník pro světovou literaturu  a v časopise Navýchod (1/2018)

Autoři textu: Bohdan Zilynskyj, Tereza Chlaňová, Alexej Sevruk