Věra Nečasová: Hladomor 1921-1923 v ukrajinské drobné próze 20. let

Věra Nečasová: Hladomor 1921-1923 v ukrajinské drobné próze 20. let

Cílem přednášky bylo seznámit posluchače se závěry stejnojmenné diplomové práce.

V úvodní části přednášky byl podán stručný přehled základních tendencí ve vývoji ukrajinské prózy 20. let, se zaměřením na období do roku 1925. Druhá část seznámila posluchače s hlavními fakty o tzv. prvním hladomoru v letech 1921-1923.

Nosná část přednášky obsahovala výběr z výsledků analýz prozaických textů, jež se nějak k hladomoru vztahují. Sledovala to, jakou roli sehrává faktor hladu v ději povídek, jak determinuje jednání postav. Nastínila typologii postav a roli zvířat v ději. Poslední část byla věnována tomu, jak jsou historická fakta o hladomoru ztvárněna ve zkoumaných textech: jednalo se zejména o příčiny hladu, repertoár přírodních motivů, jež se v textech opakují, a některé sociální problémy spjaté s hladomorem. Zvláštní pozornosti se přitom dostalo motivu smrti.

Závěr obsahoval shrnutí toho, co zaznělo, a zhodnocení místa, které zaujímají díla věnovaná hladomoru v kontextu tvorby svých autorů i v kontextu literárního vývoje na území sovětské Ukrajiny ve 20. letech.